Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Arnor E Jenssen Turbusstransport AS (Jenssen Turbuss) er et aksjeselskap som har kjernedrift innen transport, turkjøring og passasjertransport.

Jenssen Turbuss og Åpenhetsloven

Stortinget vedtok nylig lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som kalles åpenhetsloven.

Formålet med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette. Du kan lese mer om hva loven omfatter på Etisk Handel Norge sine hjemmesider (https://etiskhandel.no/apenhetsloven-baerekraftig_handel/).

Hvordan vil Jenssen Turbuss følge opp Åpenhetsloven

Som følge av Åpenhetsloven forsterker Jenssen Turbuss egen innsats. Jenssen Turbuss vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan egen virksomhet og hvordan vår leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Status per juni 2023

I april 2023 startet Jenssen Turbuss jobben med å følge opp og implementere kravene som følger av Åpenhetsloven inn i vår daglige drift.

Som følge av Åpenhetsloven har vi forsterket våre kvalitetsarbeid gjennom oppdatert policy for vår egen virksomhet og retningslinjer rettet mot våre leverandører for å synliggjøre krav som følger av loven (se vedlagte dokumenter). Retningslinjene er også inkludert inn i våre hovedavtaler fra og med 2023. I tillegg må alle våre leverandører forplikte seg til disse kravene for våre samarbeidspartnere. Videre er vi i gang med å utvikle en spørreundersøkelse til bruk mot utvalgte leverandører. Undersøkelsen tilpasses lovkravene i åpenhetsloven.

Vi har gjennomført en risikokartlegging av egen leverandørkjede. Vi vil undersøke hvor mange direkte leverandører som er lokalisert i risikoland Jenssen Turbuss kjøper fra. Konklusjonen er at våre direkte leverandører er lokalisert i Norge. Noen få direkte leverandører i Norge er ennå ikke fulgt opp, men er registrert i systemet og planlegges følges opp/undersøkes med aktsomhetsvurderinger i tiden som kommer.

Enkelte leverandører har såkalte «mellomledd» i markedet. Et «mellomledd» kan forstås som en importør eller produsent lokalisert i Norge, i EU, men selve mellomleddet er ikke i seg selv lokalisert i et risikoland, eller at de er lokalisert i et slikt land. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere gjør følger opp disse slik som Jenssen Turbuss følger opp sine leverandører i henhold til kravene i åpenhetsloven.

På samme måte som vi stiller krav til oss selv, må vi undersøke om leverandører har tilstrekkelig kvalitet i sin egen drift som skal sikre deres arbeid med sosial bærekraft slik at dette følges opp bakover i verdikjeden. Vi må også forvente at våre nærmeste leverandør videreformidler retningslinjer og krav videre til egne underleverandører/mellomledd i neste ledd av verdikjeden.

Innen Q4 2023 planlegger vi å publisere en rapport som oppsummerer status på arbeidet med Åpenhetsloven.

Se vår policy og etiske retningslinjer her:

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven kan du kontakte oss på følgende e-postadresse:

• apenhetsloven@jenssenturbuss.no