Etikk og Policy

Som busselskap/reisearrangør skal vi gjennom vår kunnskap og seriøsitet rette oss etter lover og forordninger ved utleie av buss og som bussoperatør. Vi skal benytte vår genuine bransjekompetanse til å følge visse etiske retningslinjer. For oss innebærer dette:

 1. Vi skal møte våre reisende, oppdragsgivere, medarbeidere, kolleger og myndighet med ærlighet, åpenhet og respekt.
 2. Vi behandler alle likt og diskriminerer ingen uansett kjønn, tro, etnisk bakgrunn eller seksuell legning.
 3. Vi planlegger, arrangerer og utfører reiser/transport med hensyn til de reisende og medarbeideres trygghet, sikkerhet og velbefinnende.
 4. Vi planlegger, arrangerer og utfører reiser/transport slik at disse påvirker natur og miljø i så lav utstrekning som det er teknisk og økonomisk mulig.
 5. Vi arbeider etter prinsippet «god forretningsskikk».
 6. Vi respekterer gjeldende lover, regler og allmenne vilkår som virksomheten omfattes av.
 7. Vi håndterer reklamasjoner og klager på en ansvarsfull og seriøs måte.
 8. Vi arbeider systematisk med å forebygge forsinkelser og forhindre ulykker, samt sikre kvalitet i alle ledd.
 9. Vi gir korrekt informasjon, samt viser åpenhet i vår kommunikasjon med de reisende, medarbeidere, media, myndigheter og øvrige intressenter.
 10. Vi deltar ikke bevisst ved å planlegge, arrangere eller utføre reiser som ha uetiske eller kriminelle mål.
 11. Vi arbeider kontinuerlig og systematisk for å forbedre oss.

Krav til busselskapet

Vi har videre satt opp noen kriterier som skal benyttes ved etisk bedømming.

– Menneskelige rettigheter
Vi må følge internasjonale lover, overenskommelser som måtte finnes i spørsmål vedrørende innkjøp, barnearbeid og heller ikke diskriminere noen individer (kjønn, tro, kultur, seksuell legning)

– Miljøhensyn
Hele bedriftens miljøfilosofi er i fokus. Styringssystemer, tiltak for benytte resirkulerbare og energibesparende produkter er noen eksempler som på aktiviteter som anses som positive utfra vårt miljøfokus.

– Ærlighet
Vi skal alltid fortelle sannheten i vår markedsføring. Dessuten skal vi kritisk bedømme i hvilken utstrekning vi holder våre løfter. Ledelsens åpenhet mot de ansatte, media, myndigheter og andre intessenter inkluderes også her.

– Ansvarlighet
Dette innebærer i første rekke hvordan vi håndterer reklamasjoner og klager men også hvordan beredskap vi har for eventuelle forsinkelser og ulykker.

-Personalpolitikk
Hensyn til personalets fysiske og psykiske arbeidsmiljø, samt tilrettelegging i forhold til den /de enkelte ansatte ved våre busser.

– Samfunnsansvar
Hvordan vi agerer mot samfunnet, sponsing av tiltak som f.eks kultur og idrett. Engasjere oss så langt som det økonomisk og
tidsmessig er ansvarlig for å bedre og iverksette tiltak som gagner samfunnet.

Vi ønsker å ha tydelige standpunkter med hensyn til mennesker og miljø, samt opptre seriøst og ansvarsfullt i forhold til våre kunder og samfunnet rundt