Etikk og Policy

Kvalitet i Jenssen Turbuss betyr at alle tjenester og leveranser skal tilfredsstille det som er avtalt med kunden. All vår virksomhet gjenspeiler våre grunnleggende verdier:

– Trygg, sikker og forutsigbar

Vi skal møte våre oppdragsgivere, reisende, myndigheter, ansatte og kolleger med ærlighet, åpenhet og respekt.

Vi har våre kunder i fokus
Vi ønsker å tilfredsstille kundens behov og forventninger, og vi ønsker å være kundenes førstevalg. For å sikre ivaretakelse av våre kunder vil vi etablere og vedlikeholde gode arbeidsprosesser som sikrer at vi kan imøtekomme kundens behov. Innenfor disse rammene har den enkelte ansvar for kvaliteten i eget arbeid.

Vi satser på sikkerhet i våre oppdrag
Jenssen Turbuss skal bringe våre reisende trygt og sikkert fram, til riktig tid, og vi skal gi våre passasjerer en god opplevelse. Våre tjenester skal utføres i tråd med gjeldene regelverk, og slik at risikoen for skader på folk og materiell blir minimal.

Vi har et profesjonelt samarbeid i alle ledd
Vår virksomhet krever at vi samarbeider godt med våre kunder, passasjerer, andre aktører og internt. Vi stater på kompetansebygging for ansatte, slik at de skal føle seg trygge i jobben. Bedriften legger til rette for samarbeid og kontakt mellom ansatte for å motivere til innsats.

Vi tar miljø, bærekraft og samfunnsansvar på alvor

Vi vil til enhver tid opptre innenfor de rammebetingelser som gjelder for virksomheten og være en positiv bidragsyter i arbeidet med å ivareta vårt ansvar i forhold til ytre miljø. Vi ønsker å ta aktivt del i det grønne skiftet gjennom all vår virksomhet. Vi har en ambisjon om å ha en utslippsfri busspark innen 2030. Vi har FN`s bærekraftsmål som satsnings- og fokusområde, med spesielt fokus på: 8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst / 10-Mindre ulikhet / 13-Stoppe klimaendringene

Vi har helse, miljø og sikkerhet for våre medarbeidere som viktige suksesskriterier
Vi har en visjon om 0 skader. Vi vil til enhver tid arbeide i samsvar med HMS-regelverket og etterstrebe tilrettelegging av arbeidssituasjonen til det beste for den enkelte arbeidstaker. Vi behandler alle likt og diskriminerer ingen uansett kjønn, tro, etnisk bakgrunn eller seksuell legning.

Vi skal alltid jobbe for å bli bedre

Vi forplikter oss til å jobbe kontinuerlig for å forbedre ledelsessystemet for kvalitet.

Vi skal ha kontinuerlig forbedring i alle prosesser. Dette omfatter arbeidsmetoder, kompetanseutvikling og utnyttelse av tilgjengelig teknologi. Vi håndterer alle avvik og hendelser seriøst og jobber kontinuerlig for å hindre at det skjer igjen.

Krav til busselskapet

Vi har videre satt opp noen kriterier som skal benyttes ved etisk bedømming.

– Menneskelige rettigheter
Vi må følge internasjonale lover, overenskommelser som måtte finnes i spørsmål vedrørende innkjøp, barnearbeid og heller ikke diskriminere noen individer (kjønn, tro, kultur, seksuell legning)

– Miljøhensyn
Hele bedriftens miljøfilosofi er i fokus. Styringssystemer, tiltak for benytte resirkulerbare og energibesparende produkter er noen eksempler som på aktiviteter som anses som positive utfra vårt miljøfokus.

– Ærlighet
Vi skal alltid fortelle sannheten i vår markedsføring. Dessuten skal vi kritisk bedømme i hvilken utstrekning vi holder våre løfter. Ledelsens åpenhet mot de ansatte, media, myndigheter og andre intessenter inkluderes også her.

– Ansvarlighet
Dette innebærer i første rekke hvordan vi håndterer reklamasjoner og klager men også hvordan beredskap vi har for eventuelle forsinkelser og ulykker.

-Personalpolitikk
Hensyn til personalets fysiske og psykiske arbeidsmiljø, samt tilrettelegging i forhold til den /de enkelte ansatte ved våre busser.

– Samfunnsansvar
Hvordan vi agerer mot samfunnet, sponsing av tiltak som f.eks kultur og idrett. Engasjere oss så langt som det økonomisk og
tidsmessig er ansvarlig for å bedre og iverksette tiltak som gagner samfunnet.

Vi ønsker å ha tydelige standpunkter med hensyn til mennesker og miljø, samt opptre seriøst og ansvarsfullt i forhold til våre kunder og samfunnet rundt