Betingelser

1.Generelt:

Reisevilkårene er en del av avtalen mellom kunden og Jenssen. Oppdraget anses som bestilt og bekreftet når kunden har mottatt en ordrebekreftelse. Alle endringer og korrigeringer skal avklares og godkjennes av Jenssen på tlf.67 97 30 80 eller epost: post@jenssenturbuss.no. Det kreves korrekt kundeopplysninger med epostadresse, kontaktperson og mobilnummer til kunde, for utsendelse av ordrebekreftelse på epost. Tilleggstjenester som ekstra bagasje, matservering, og ekstra stoppesteder må bestilles i forkant av turen. Alle tilbud og bekreftelser er gitt etter gjeldende kjøre- og hviletidsbestemmelser for én sjåfør, om annet ikke er avtalt.

2.Pris og tilleggskostnader ved endringer:

Minibuss 16-20 seter:

Prisen er gitt under forutsetning at oppdragsbeskrivelse og bestilling fra kunde følges. Endringer på veivalg, pauser, start og sluttsted som medfører 1) økt forbruk av km, fakturers ekstra med kr 25,- eksl. mva. per km og 2) økt tidsbruk som ikke er forhåndsavtalt og beskrevet i tilbud og ordrebekreftelse, faktureres ekstra med kr 500,- eksl. mva. per påbegynte halvtime. Pris inkluderer bompenger og sjåførs kost og losji, dersom det ikke beskrevet annet i tilbud-/ordrebekreftelse. Vi tar forbehold om eventuelle avgifts-, valuta-, og – bompengeendringer, som kan medføre endring i pris.

Turbuss inntil 50 seter:

Prisen er gitt under forutsetning at oppdragsbeskrivelse og bestilling fra kunde følges. Endringer på veivalg, pauser, start og sluttsted som medfører 1) økt forbruk av km, fakturers ekstra med kr 30,- eksl. mva. per km og 2) økt tidsbruk som ikke er forhåndsavtalt og beskrevet i tilbud og ordrebekreftelse, faktureres ekstra med kr 600,- eksl. mva. per påbegynte halvtime. Pris inkluderer bompenger og sjåførs kost og losji, dersom det ikke beskrevet annet i tilbud-/ordrebekreftelse. Vi tar forbehold om eventuelle avgifts-, valuta-, og – bompengeendringer, som kan medføre endring i pris.

Turbuss inntil 58 seter:

Prisen er gitt under forutsetning at oppdragsbeskrivelse og bestilling fra kunde følges. Endringer på veivalg, pauser, start og sluttsted som medfører 1) økt forbruk av km, fakturers ekstra med kr 35,- eksl. mva. per km og 2) økt tidsbruk som ikke er forhåndsavtalt og beskrevet i tilbud og ordrebekreftelse, faktureres ekstra med kr 600,- eksl. mva. per påbegynte halvtime. Pris inkluderer bompenger og sjåførs kost og losji, dersom det ikke beskrevet annet i tilbud-/ordrebekreftelse. Vi tar forbehold om eventuelle avgifts-, valuta-, og – bompengeendringer, som kan medføre endring i pris

Dobbeltdekker 79-86 seter:

Prisen er gitt under forutsetning at oppdragsbeskrivelse og bestilling fra kunde følges. Endringer på veivalg, pauser, start og sluttsted som medfører 1) økt forbruk av km, fakturers ekstra med kr 40,- eksl. mva. per km og 2) økt tidsbruk som ikke er forhåndsavtalt og beskrevet i tilbud og ordrebekreftelse, faktureres ekstra med kr 700,- eksl. mva. per påbegynte halvtime. Pris inkluderer bompenger og sjåførs kost og losji, dersom det ikke beskrevet annet i tilbud-/ordrebekreftelse. Vi tar forbehold om eventuelle avgifts-, valuta-, og – bompengeendringer, som kan medføre endring i pris.

3.Avbestillingsvilkår: 

Avbestilling 10 dager før avreise er kostnadsfritt. Avbestilling tre til ni dager før avreise faktureres 50% av ordrebekreftelsen. Avbestilling senere enn 48 timer før avreise, faktureres 100% av ordrebekreftelsen.

4.Forsinkelser/mangler:

Jenssen er ansvarlig for å tilby alternativ transport, dersom det ikke er mulig å gjennomføre turen med det opprinnelig oppsatte kjøretøyet. Jenssen vil tilby prisavslag eller refusjon, dersom Jenssen ikke har mulighet til å tilby alternativ transport, eller ved vesentlige forsinkelser. Kunden har ikke rett på erstatning utover refusjon av kjøpesummen. Retten til prisavslag og refusjon av kjøpesummen gjelder ikke dersom forsinkelse eller mangler skyldes forhold utenfor vår kontroll. Dette gjelder uannonserte offentlige påbud og forbud, streik, ulykker, veiarbeid, forsinkelse grunnet trafikale forhold, naturkatastrofer, ekstraordinære hendelser og lignende.

5.Av-/påstigningssteder:

Bussens stoppesteder skal være sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med trafikkregler. Kan ikke bussen komme helt frem til avtalte steder uten risiko, slippes kunde av / hentes kunde på nærmeste forsvarlige sted. Sjåføren kan, hvis den mener det ikke er forsvarlig av sikkerhetsgrunner for kjøretøy og / eller passasjerer, avvike fra oppsatt ordre, veivalg, stoppesteder e.l.

6.Ekstra rengjøring:

Ekstraordinært renhold som følge av oppkast, søl, søppel, el. faktureres etter medgått tid jf. pkt.2, minimum kr 1500,- eksl. mva.

7.Bagasje:

Minibuss 16-20 seter:

Minibuss har normalt plass til 1 kolli per person i bagasjerommet. Maksimal mål og vekt pr. kolli er: høyde (a) + lengde (b) + dybde (c) = 120 cm og vekt er 15 kg. I tillegg kan den reisende ha 1 håndbagasje per person. Håndbagasjen må få plass i hattehyllen eller under setet. Bagasje som ikke får plass der, skal plasseres i bussens bagasjerom. Bagasje utover dette må avtales på forhånd.

Turbusser 50/58 seter og dobbeltdekker 79-86 seter:

Turbusser og dobbeltdekker har normalt plass til 1 kolli per person i bagasjerommet. Maksimal mål og vekt pr. kolli er: høyde (a) + lengde (b) + dybde (c) = 175 cm og vekt er 20 kg. I tillegg kan den reisende ha 1 håndbagasje per person. Håndbagasjen må få plass i hattehyllen eller under setet. Bagasje som ikke får plass der, skal plasseres i bussens bagasjerom. Bagasje utover dette må avtales på forhånd.

Tilhenger 11kbm kr 950 eksl. mva,- per dag.

Reisende må selv påse at de får med seg egen bagasje ved avstigning.

Jenssen har dessverre ikke mulighet til å kontrollere at reisende tar med seg riktig bagasje. Jenssen er ikke erstatningsansvarlig ved tap eller skade på bagasje, som skyldes andre reisende.

Hittegods oppbevares på vårt kontor i tre måneder, med unntak av fersk mat. Dette destrueres. Alt som leveres hittegods registreres i et datasystem. Verdisaker som pass, mobiler og lommebøker sendes videre til politiet innen to til fire uker. Gjenglemte PC-er og annen elektronikk blir destruert etter tre måneder. Vi er ikke erstatningspliktig for gjenglemt bagasje.

8.Ansvarsregler for den reisende:

Skade som den reisende påfører bussen eller innretninger skal erstattes av den reisende og/eller bestiller.

9.Alkohol:

Skal det nytes alkohol under transporten må det godkjennes på forhånd av Jenssen.

10.Opptreden:

Reisende plikter å ta tilbørlig hensyn til andre reisende, og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler. Bilbelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig.

Sjåføren kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for andre. Reisende som opptrer usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer eller andre, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra sjåføren. Røyking på WC eller i bussen er forbudt.

11.Dyr:

Jenssen har ikke plikt til å ta med dyr og vi ber om at dette avklares på forhånd. Hunder bør fortrinnsvis fraktes med bur, eventuelt holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende. Sjåføren bestemmer hvor hunden skal plasseres. Det kan av allergihensyn ikke regnes med at dyr får være med. Godkjent førerhund skal sikres plass.
12.  Fakturaopplysninger:

Kunden har ansvar for å levere korrekt og komplette faktura-opplysninger før oppdragets start.

Bedrifter: Organisasjonsnummer, navn, adresse, mobilnummer, samt om faktura skal sendes til: EHF eller epost. Det må spesifiseres hvordan faktura skal merkes (eks. ressurs nr./ PO- nr./avdeling eller tilsvarende med korrekt faktura godkjenner sitt navn).

Privat personer: Fullt navn, komplett adresse, epost og mobilnummer.

Vi kan sende faktura i post til bedrifter og privatkunder med et gebyr kr 65,-.

Hvis fakturaen må endres grunnet feil opplysninger fra kunden, vil det tilkomme et gebyr på kr 65,- for utsendelse av ny faktura.

Faktura blir sendt etter utført oppdrag fortløpende, om annet ikke er spesifisert i tilbud og ordrebekreftelse.

Bes det om forhåndsbetaling i ordrebekreftelsen, blir det sendt faktura som skal innbetales før avreise.

13.Merverdiavgift:

Det er 12 % mva. på persontransport i Norge. Utenlandstransport har 0% mva.

14.Klager:

Vi ønsker tilbakemelding på vår drift. Dersom vi ikke leverer til forventningene, ber vi om at klager rettes til Jenssen. For at vi skal kunne følge opp avviket snarest mulig ber vi om at klagen fremsettes skriftlig innen tre dager etter oppdragets slutt.

15.GDPR:

Vi følger GDPR direktiv om behandling av persondata.