1. Generelt:

Reisevilkårene er en del av avtalen mellom kunden og Jenssen. Oppdraget anses som bestilt og bekreftet når kunden har mottatt en ordrebekreftelse. Alle endringer og korrigeringer skal avklares og godkjennes av Jenssen på tlf.67 97 30 80 eller epost: post@jenssenturbuss.no. Det kreves korrekt kundeopplysninger med epostadresse, kontaktperson og mobilnummer til kunde, for utsendelse av ordrebekreftelse på epost. Tilleggstjenester som ekstra bagasje, matservering, og ekstra stoppesteder må bestilles i forkant av turen. Alle tilbud og bekreftelser er gitt etter gjeldende kjøre- og hviletidsbestemmelser for én sjåfør, om annet ikke er avtalt.

2. Pris og tilleggskostnader ved endringer og forsinket avreise:

Prisen er gitt under forutsetning at oppdragsbeskrivelse og bestilling fra kunde følges. Endringer på veivalg, pauser, start og sluttsted som medfører:

Minibuss 16-20 seter:

1) økt forbruk av km, fakturers ekstra med kr 25,- eksl. mva. per km

2) forsinket avreisetid i forhold til bestilt avreise og økt tidsbruk som ikke er forhåndsavtalt og beskrevet i tilbud og ordrebekreftelse, faktureres ekstra med:

Mellom kl 06-21 kr 750,- eksl. mva. per påbegynte halvtime.

Mellom kl 21-06 kr 1150,- eksl. mva. per påbegynte halvtime

Turbuss inntil 50 seter:

1) økt forbruk av km, fakturers ekstra med kr 30,- eksl. mva. per km

2) forsinket avreisetid i forhold til bestilt avreise og økt tidsbruk som ikke er forhåndsavtalt og beskrevet i tilbud og ordrebekreftelse, faktureres ekstra med:

Mellom kl 06-21 kr 750,- eksl. mva. per påbegynte halvtime.

Mellom kl 21-06 kr 1150,- eksl. mva. per påbegynte halvtime

Turbuss inntil 58 seter og Business Class :

1) økt forbruk av km, fakturers ekstra med kr 35,- eksl. mva. per km

2) forsinket avreisetid i forhold til bestilt avreise og økt tidsbruk som ikke er forhåndsavtalt og beskrevet i tilbud og ordrebekreftelse, faktureres ekstra med:

Mellom kl 06-21 kr 750,- eksl. mva. per påbegynte halvtime.

Mellom kl 21-06 kr 1150,- eksl. mva. per påbegynte halvtime

Dobbeltdekker 79-86 seter:

1) økt forbruk av km, fakturers ekstra med kr 40,- eksl. mva. per km

2) forsinket avreisetid i forhold til bestilt avreise og økt tidsbruk som ikke er forhåndsavtalt og beskrevet i tilbud og ordrebekreftelse, faktureres ekstra med:

Mellom kl 06-21 kr 750,- eksl. mva. per påbegynte halvtime.

Mellom kl 21-06 kr 1150,- eksl. mva. per påbegynte halvtime

Tilbudet/Ordren:

Pris inkluderer bompenger og sjåførs kost og losji, dersom det ikke beskrevet annet i tilbud-/ordrebekreftelse. Vi tar forbehold om eventuelle avgifts-, valuta-, og bompenge-endringer, som kan medføre endring i pris.

3. Avbestillingsvilkår:

Avbestilling

Ordre med kjøpesum inntil kr 40.000,- // 10 dager før avreise er kostnadsfritt. Avbestilling tre til ni dager før avreise faktureres 50% av ordrebekreftelsen. Avbestilling senere enn 48 timer før avreise, faktureres 100% av ordrebekreftelsen.

Ordre med kjøpesum mellom kr 40.000,- og kr 70.000,- // 30 dager før avreise er kostnadsfritt. Avbestilling 7 til 29 dager før avreise faktureres 50% av ordrebekreftelsen. Avbestilling senere enn 7 dager , faktureres 100% av ordrebekreftelsen.

Ordre med kjøpesum over kr 70.000,- // 45 dager før avreise er kostnadsfritt. Avbestilling 7 til 45 dager før avreise faktureres 50% av ordrebekreftelsen. Avbestilling senere enn 7 dager , faktureres 100% av ordrebekreftelsen.

Pakkereiser (buss og annet innhold som mat, ferge, hotell, fly, skikort eller tilsvarende) har særskilte vilkår

4. Forsinkelser/mangler:

Jenssen er ansvarlig for å tilby alternativ transport, dersom det ikke er mulig å gjennomføre turen med det opprinnelig oppsatte kjøretøyet. Jenssen vil tilby prisavslag eller refusjon, dersom Jenssen ikke har mulighet til å tilby alternativ transport, eller ved vesentlige forsinkelser. Kunden har ikke rett på erstatning utover refusjon av kjøpesummen. Retten til prisavslag og refusjon av kjøpesummen gjelder ikke dersom forsinkelse eller mangler skyldes forhold utenfor vår kontroll. Dette gjelder uannonserte offentlige påbud og forbud, streik, ulykker, veiarbeid, forsinkelse grunnet trafikale forhold, naturkatastrofer, ekstraordinære hendelser og lignende.

5. Av-/påstigningssteder:

Bussens stoppesteder skal være sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med trafikkregler. Kan ikke bussen komme helt frem til avtalte steder uten risiko, slippes kunde av / hentes kunde på nærmeste forsvarlige sted. Sjåføren kan, hvis den mener det ikke er forsvarlig av sikkerhetsgrunner for kjøretøy og / eller passasjerer, avvike fra oppsatt ordre, veivalg, stoppesteder e.l.

6. Ekstra rengjøring:

Ekstraordinært renhold som følge av oppkast, søl, søppel, el. faktureres etter medgått tid jf. pkt.2, minimum kr 2500,- eksl. mva.

7. Bagasje:

Minibuss 16-20 seter:

Minibuss har normalt plass til 1 kolli per person i bagasjerommet. Maksimal mål og vekt pr. kolli er: høyde (a) + lengde (b) + dybde (c) = 120 cm og vekt er 15 kg. I tillegg kan den reisende ha 1 håndbagasje per person. Håndbagasjen må få plass i hattehyllen eller under setet. Bagasje som ikke får plass der, skal plasseres i bussens bagasjerom. Bagasje utover dette må avtales på forhånd.

Turbusser 50/58 seter og dobbeltdekker 79-86 seter:

Turbusser og dobbeltdekker har normalt plass til 1 kolli per person i bagasjerommet. Maksimal mål og vekt pr. kolli er: høyde (a) + lengde (b) + dybde (c) = 175 cm og vekt er 20 kg. I tillegg kan den reisende ha 1 håndbagasje per person. Håndbagasjen må få plass i hattehyllen eller under setet. Bagasje som ikke får plass der, skal plasseres i bussens bagasjerom. Bagasje utover dette må avtales på forhånd.

Tilhenger 11 kubikk kr 1000 eksl. mva. per dag.

Reisende må selv påse at de får med seg egen bagasje ved avstigning.

Jenssen har dessverre ikke mulighet til å kontrollere at reisende tar med seg riktig bagasje. Jenssen er ikke erstatningsansvarlig ved tap eller skade på bagasje, som skyldes andre reisende.

Hittegods oppbevares på vårt kontor i tre måneder, med unntak av fersk mat. Dette destrueres. Alt som leveres hittegods registreres i et datasystem. Verdisaker som pass, mobiler og lommebøker sendes videre til politiet innen to til fire uker. Gjenglemte PC-er og annen elektronikk blir destruert etter tre måneder. Vi er ikke erstatningspliktig for gjenglemt bagasje.

8. Ansvarsregler for den reisende:

Skade som den reisende påfører bussen eller innretninger skal erstattes av den reisende og/eller bestiller.

9. Alkohol:

Skal det nytes alkohol under transporten må det godkjennes på forhånd av Jenssen.

10. Opptreden:

Reisende plikter å ta tilbørlig hensyn til andre reisende, og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler. Bilbelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig.

Sjåføren kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for andre. Reisende som opptrer usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer eller andre, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra sjåføren. Røyking på WC eller i bussen er forbudt.

11. Dyr:

Jenssen har ikke plikt til å ta med dyr og vi ber om at dette avklares på forhånd. Hunder bør fortrinnsvis fraktes med bur, eventuelt holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende. Sjåføren bestemmer hvor hunden skal plasseres. Det kan av allergihensyn ikke regnes med at dyr får være med. Godkjent førerhund skal sikres plass.

12. Fakturaopplysninger:

Kunden har ansvar for å levere korrekt og komplette faktura-opplysninger før oppdragets start.

Bedrifter: Organisasjonsnummer, navn, adresse, mobilnummer, samt om faktura skal sendes til: EHF eller epost. Det må spesifiseres hvordan faktura skal merkes (eks. ressurs nr./ PO- nr./avdeling eller tilsvarende med korrekt faktura godkjenner sitt navn).

Privat personer: Fullt navn, komplett adresse, epost og mobilnummer.

Vi kan sende faktura i post til bedrifter og privatkunder med et gebyr kr 85,-.

Hvis fakturaen må endres grunnet feil opplysninger fra kunden, vil det tilkomme et gebyr på kr 85,- for utsendelse av ny faktura.

Faktura blir sendt etter utført oppdrag fortløpende, om annet ikke er spesifisert i tilbud og ordrebekreftelse.

Bes det om forhåndsbetaling i ordrebekreftelsen, blir det sendt faktura som skal innbetales før avreise.

13. Merverdiavgift:

Det beregnes 12 % mva. på persontransport i Norge. Utenlandstransport beregnes 0% mva.

14. Klager:

Vi ønsker tilbakemelding på vår drift. Dersom vi ikke leverer til forventningene, ber vi om at klager rettes til Jenssen. For at vi skal kunne følge opp avviket snarest mulig ber vi om at klagen fremsettes skriftlig innen tre dager etter oppdragets slutt.

15. GDPR:

Vi følger GDPR direktiv om behandling av persondata.

Conditions in English:

Invoice information:

The customer is responsible for delivering correct invoice information before the start of the trip.

For Companies: Organization number, Name, Address, telephone number and whether an invoice should be sent: EHF or to email address. It must also be specified what invoice is to be marked (eg resource no. / PO number / department, or equivalent with the correct invoice approving its name. We must have the correct email address for sending the order confirmation by email. We need the correct contact person with email address and phone number

For private individuals we need: Full name, address, telephone number and an email address we can send confirmations and invoices to. We can also send invoices by post for a fee of NOK 85.

If the invoice has to be changed due to incorrect information from the customer, there will be a fee of NOK 85 to send out a new invoice.

Price / invoice / changes of times from customer:

The price is given on the condition that the driving description is followed. Any deviations from the driving description / time use can be invoiced extra. An invoice will be sent after the assignment date, unless otherwise agreed. If pre-payment is described in the order confirmation, an invoice will be sent to be paid before departure.

All offers and confirmations are given according to current driving and rest time regulations for 1 driver unless otherwise agreed.

Delayed departure time in relation to the ordered departure and increased time spent that is not preagreed and described in the offer and orderconfirmation, will be charged with:

Between kl 06.00- 2100 NOK 750,- + 12 % VAT per. started half hour.

Between kl 2100-0600 NOK 1150,- + 12 % VAT per. started half hour.

We reserve the right to make any tax changes, toll changes that may result in a change in the price.

Delays / deficiencies:

In the event of any delays / deficiencies on our part, a refusal is granted up to the cost of the assignment.

The refusal is calculated in proportion to the nature and length of the assignment.

No refund / refusal will be given if the delay or defects are due to circumstances beyond our control. This will include, for example, unannounced public orders and bans, strikes, accidents, roadworks, natural disasters and extraordinary weather conditions.

Luggage:

Buses over 20 seats normally have room for 1 luggage up to 20 kg in the luggage compartment + 1 hand luggage per. person. Hand luggage must fit in the hat shelf or under the seat. Luggage that does not fit there must be placed in the bus' luggage compartment Minibuses (under 20 seats) normally have room for 1 luggage up to 15 kg + 1 hand luggage. Baggage beyond this must be agreed in advance.

Forgotten luggage:

Items that end up in the lost property office are stored for three months. The exception is fresh food - we cannot store it. Everything that is delivered to the lost property office is registered in a computer system. Valuables such as passports, mobile phones and wallets are forwarded to the police within two to four weeks. Forgotten PCs and other electronics are destroyed after three months. We are not liable for forgotten luggage.

Alcohol / Smoke:

If alcohol is to be enjoyed during transport, it must be approved in advance by Arnor E. Jenssen Turbusstransport AS.

Smoking in the toilet or on the bus is prohibited

Performance:

Travelers are obliged to pay due attention to other travelers and comply with normal safety rules. Seat belts and other safety equipment must be used where available.

The driver may refuse to bring travelers who are visibly under the influence of drugs or who may otherwise be to the inconvenience or inconvenience of others. Passengers who behave indecently or who otherwise embarrass the other passengers or others may be turned away if they do not comply with the driver's request.

Responsibilities for the traveler:

Damage caused by the traveler to the bus or facilities must be compensated by the traveler and / or customer.

Disembarkation / disembarkation points:

The bus stops must be safe and in line with traffic rules.

The driver may refuse to drive if he thinks it is not justifiable.

If the bus cannot reach the agreed places, you can be dropped off / picked up at the nearest safe place

Extra cleaning:

Extraordinary cleaning as a result of vomiting, cleaning, spills, rubbish, etc. is invoiced NOK 2500 + VAT.

Animal:

Arnor E. Jenssen Turbusstransport AS has no obligation to bring animals and we ask that this be clarified in advance. Dogs should preferably be transported with a cage, possibly kept on a leash during transport and placed so that they do not bother other travelers. The driver decides where the dog should be placed. For allergy reasons, it cannot be expected that animals will be present. Guide dog (approved) must be secured a place.

Cancellation policy:

Orders with a purchase price of up to NOK 40,000 // 10 days before departure are free of charge. Cancellation three to nine days before departure, 50% of the order confirmation is invoiced. Cancellation later than 48 hours before departure, 100% of the order confirmation is invoiced.

Orders with a purchase price between NOK 40,000 and NOK 70,000 // 30 days before departure are free of charge. Cancellation 7 to 29 days before departure, 50% of the order confirmation is invoiced. Cancellation later than 7 days, 100% of the order confirmation is invoiced.

Orders with a purchase price over NOK 70,000 // 45 days before departure are free of charge. Cancellation 7 to 45 days before departure, 50% of the order confirmation is invoiced. Cancellation later than 7 days, 100% of the order confirmation is invoiced.

Special cancellation policy for package tours.

Complaints:

We want feedback on our operations and if we do not deliver on expectations, we ask that

any complaints are directed to the office. In order for us to be able to follow up the deviation as soon as possible, we request that the complaint be submitted in writing within 3 days after the end of the assignment.

GDPR:

We follow the GDPR directive and delete personal data when the trip is finished.